Klimatyzacja Wentylacja Rekuperacja Pompy Ciepła

Dajemy zdrowy klimat

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych, odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, jest firma Klimark

2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu zrealizowania naszej usługi, a w szczególności: wysyłania wiadomości e-mail/SMS z przypomnieniem o serwisie, czy wystawienia rachunku lub faktury. Podstawą prawną zbierania tych danych jest art. 6 ust. 1 pkt. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wystawienia faktury.

4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą wyłącznie instytucje upoważnione z mocy prawa.

7. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Państwa dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres korzystania z usług naszej firmy oraz nie dłużej niż 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym przestali Państwo korzystać z naszych świadczeń.

10. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych tj.:

  • marketingu własnych produktów lub usług

  • dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. Ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. Ze zm.)

11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

1. Żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych.

2. Żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych.

3. Żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

4. Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

5. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

6. Przenoszenia Pani/Pana danych osobowych.

7. Wniesienia skargi do organu nadzorczego.